BLOG


23/01/2022
Kategori: General
Gönderen: admin

25 Aralık 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna yeni ek madde eklendi. Bu madde ile, Türkiye Futbol Federasyonu ("TFF") Yönetim Kurulu’na,futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıldığının tespit edilmesi durumunda erişimi engelleme yetkisi tanındı.

Yayımlanan düzenleme ile, Türkiye sınırları içerisindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilecektir. Ayrıca, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenemediği veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, TFF Yönetim Kurulu’na internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişim engeli getirme yetkisi tanınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde ise, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi ve hak sahipliğinin ispat edilmesi şartı ve yayın hakkı sahibinin talebi ile TFF Yönetim Kurulu tarafından erişim engeli kararı verilebilecektir.

TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı erişim engeli kararı öncelikle Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Alınan karara karşı itiraz yolu açık olup bir hafta içinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilecektir.

TFF Yönetim Kurulu isterse bu yetkisini erişim engeli kararını uygulamak üzere TFF bünyesinde kurulan idari birimdeki kişilere de devredebilecektir. Kanunda yetkinin idari birime devrine cevaz verilmesinden anlaşıldığı üzere, ilerde TFF Yönetim Kurulu’nun idari birim kurmak suretiyle işbu yetkiyi idari birim eliyle kullanacağı anlaşılmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Kurulu’na verilmiş olan bu yetki ile, yayın haklarının korunmasına dayanarak mahkeme kararı olmaksızın internet sitesinin içeriğine veya sitenin tümüne erişimi engelleyebileceği yönündeki yetki verilmiştir. Yeni düzenleme ile, TFF’nin hem sınırsız bir erişim engeli yetkisine hem de bu yetkisinin devredebilmesine olanak sağlanmıştır. Bu durumda idari birimde görev alacak kişilerin alanında uzman, tecrübeli, TFF kararlarına, yargı kararlarına ve mevzuata hâkim kimselerden seçilmesi gereği büyük önem taşımaktadır. Aksi durumda uygulamada çelişkili kararlar ortaya çıkabilir. TFF veya idari birim tarafından karar verilmeden önce Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına incelenmesi ve bu suretle yeterli hukuki güvencenin sağlanması gerekmektedir.

Yetkinin kullanımında oldukça dikkatli ve titiz olunması gerektiği muhakkaktır. Aksi durumda tartışmaya sebebiyet verecek kararlar ortaya çıkabilir.

18/01/2022
Kategori: General
Gönderen: admin

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 30.11.2021 tarihinde 7343 sayılı kanunla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adıyla 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. İCRA BAŞMÜDÜRÜ SEÇİLMESİ VE İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI

Bu kanunla “icra başmüdürü” makamı ihdas edilmiştir. Kanun değişikliğinden önce böyle bir makam yoktu. “İcra başmüdürü”, icra müdürü yetkilerine haiz olacaktır. İcra başmüdürlerinin ek olarak adalet hizmetleri tazminatı alması kararlaştırılmıştır. 7343 sayılı Kanunun 35. maddesiyle, 657'nin 152. Maddesinde değişiklik yapılarak, icra başmüdürlerine özel hizmet tazminatının yüzde 50'sine kadar ek adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Bununla birlikte, iş yoğunluğu esas alınarak İcra Dairelerinin fazla olduğu şehirlerde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek şekilde bir ya da birden fazla “icra daireleri başkanlığının” kurulması kararlaştırılabilir.

2. İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

İcranın geri bırakılmasına ilişkin karar istinaf mahkemesi veya Yargıtay’a aitti. Bundan sonra takibin yapıldığı yerin İcra Mahkemesine bu yetki verilmiştir. İstinaf kanun yoluna başvuru üzerine istinaf mahkemesinin temyiz yolu açık olmak üzere verdiği esastan red kararlarında, tehiri icra kararı temyiz yoluna başvuru süresinin dolmasına kadar geçerliliği devam edecektir. Bu suretle uygulamada tehiri icra kararının temyize başvurana kadar devam edip etmediği konusunda yaşanan sorunlar sona erdirilmiştir.

3. HACİZ, İHALEYE HAZIRLIK, İHALE SÜRECİ VE İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Üçüncü kişi tarafından İstihkak iddiası varsa ve üçüncü kişi haczedilen malın yedieminliğini kabul ederse mal muhafaza altına alınmayacaktır. Ancak, kanun gereği, takibin devamına karar verilmesi durumunda mal muhafaza altına alınabilecektir. Böylece, malın derhal muhafaza altına alınmasıyla üçüncü kişinin yaşayabileceği olası sorunlar önlenmiş olmaktadır.

Satış isteme süresiyle ilgili taşınır ve taşınmazlar arasında ayrım vardı. Değişiklikle taşınır ve taşınmazlar arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır. Her ikisi için de haczedilen malların 1 yıl içerisinde satışının istenebileceği düzenlemesi yapılmıştır. İlaveten, 1 yıl içerisinde satışı talep edilmesine karşın satılmazsa, satış isteme süresi ilk sürenin sona erme tarihinden itibaren 1 yıl daha uzayacaktır. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması uygulaması yürürlüğe girmiştir. Giderler peşin yatmazsa, satış talebinde bulunulmamış gibi olacaktır. Eksik yatarsa 15 gün süre verilebilir. Bu sürede de tamamlanmazsa, satış talebinde bulunmamış sayılacaktır.

Açık artırmanın tüm aşamaları elektronik ortamda yapılması kararlaştırılmıştır. UYAP sistemine entegre elektronik satış portalından satış yapılacaktır. Bu açık arttırmaya ilişkin olarak, teklif verme süresinin 7 gün olduğu belirlenmiştir.

Yürürlüğe girmiş olan yeni yasa ile, haczedilmiş olan malın elektronik ortama sürümü ve akabinde satışına ilişkin olarak yapılan hazırlık işlemleri yeniden düzenleme alanı bulmuştur.

Böylelikle, birinci arttırma ve ikinci arttırmanın yapılacağı günü ve saati, başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edileceği belirlenmiştir. Elektronik satış portallarında yapılan bu ilanların, arttırmanın bitimine kadar olan süreçte erişeme açık tutulacağı yeni düzenlemede görülmektedir. Birinci arttırmanın bitim tarihinden itibaren bir ay içinde ikinci arttırma başlamalıdır.

Borçluya rızaen satış yapma yetkisi verilmiştir. Buna göre borçlu, kıymet takdiri yapılmadığı durumlarda kıymet takdiri yapılmasını, yapıldığı durumlarda ise tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde haczedilen malın satışı için yetki verilmesini isteyebilir. Fakat satışa konu malın muhammen bedelinin (ve ayrıca mala rüçhanı olan alacaklar varsa bunların toplamının fazla olması halinde bu bedelin) ve bu mala ilişkin yapılan takip masraflarının %90’ını karşılaması gerekecektir.

Rızaen satış için icra müdürü tarafından kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra borçluya 15 günlük süre verecektir. Bu sürenin başlangıcı ile icra mahkemesi kararına kadar alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyecektir.

İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, taşınmazda oturan ve kullanan kişiye bilirkişi marifetiyle tespit edilen aylık kullanım bedelini icra dairesine yatırmasını emredecektir.

Taşınırlar ve taşınmaz için, ihale alıcısı tarafından ihalenin feshi talep edilmesine rağmen, artırmaya ilişkin sonuç tutanağının ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, satış bedelini nakit olarak yatırması gerekmektedir. Satılan malın teslimi ise, ihale kesinleştikten sonra gerçekleşmektedir. Öncesinde, resmi sicilde alıcının adına tescil sağlanmayacaktır.

İhaleye ilişkin oluşturulmuş fesih talebi üzerine İcra Mahkemesi talep tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 20 gün içinde duruşmayı yapacak ve tarafların gelmemesi durumunda dahi karar verebilecektir. İhalenin feshi talebi şayet usulden reddedilmişse, bu haller için de duruşma yapılmaksızın karar alınabilecektir.

4. AVUKATLARIN MESLEKİ SUÇLARIYLA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Avukatların mesleklerine ilişkin olarak işlemiş oldukları suçlar hususunda istinaf kanun yolunda kesinleşmiş olan kararlar için temyiz kanun yolu açılmaktadır. 15 Temmuz 2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararlar bakımından geçerli olmayacaktır.

5. HAKİM VE SAVCI ADAYLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Hâkim ve Savcı adaylığı için atanma koşulları bakımından "alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" şartı kaldırılacaktır.

6. DAMGA VERGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ

İcra taahhüdü, borcun yapılandırılmasına dair sözleşmeler, tutanaklar veya kağıtlar damga vergisinden istisna olacağı hüküm altına alınmıştır.

7. ÇOCUK TESLİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Medeni Kanunu esas alınarak, çocuğun üstün gelen yararını ele almak, çocuğun kişisel ilişki kurmasına ilişkin olarak verilen kararlara aykırılık barındıracak davranışların önlenmesine yönelik olan düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca, çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına ilişkin olarak verilen kararların yerine getirilmemesi durumunda, çocuğun menfaatine aykırılık barındırmaması şartıyla, çocuğun velayetine sahip olmayan anne yahut babanın talebi doğrultusunda velayetin değiştirilmesi mümkün olacaktır.

Buna ek olarak, Çocuk Koruma Kanunu’na “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlığını içeren dördüncü bir bölüm de eklenmiştir

Ayrıca, çocuğun teslime ilişkin yeni düzenlemeler yapılmış olup, teslim mekânı ile ilgili olarak yapılacak belirleme işlemlerinin Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafınca belirlenecek olan teslim mekanlarında yapılması gerekmektedir.

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkin kurulması hususundaki ilam veya tedbir işlemlerindeki maddi külfeti artık Adalet Bakanlığı karşılayacaktır. Bu masrafların avukatlık ücreti hariç tüm masrafları kapsayacaktır. Uzman ve öğretmenlere her çocuk teslimi için ödeme yapılması yasalaşmıştır. Yol tazminatı miktarında ve kapsamında da değişiklik yapılmıştır.

SONUÇ

Sonuç olarak; 5’inci Yargı Paketi’yle icra dairelerindeki uyumun ve verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca taraflar arasındaki hassas menfaat dengesinin korunması ve işlemlerin hızlandırılmasına da önem verilmiştir. Bu kapsamda icra başmüdürünün seçilmesi ve icra dairelerini kapsayan başkanlıkların kurulması ile icranın geri bırakılması, damga vergisi, haczedilen malın muhafazası, ihaleye hazırlık ve ihale süreçleri, avukatların meslek suçları, hâkim ve savcı adayları ve çocuk teslimi gibi konularda değişiklikler yapılmıştır. Bundan sonrasında gerçekleşecek olan icrai işlemler için, değişen hükümlere dikkat edilmesini önemle tavsiye ederiz.

15/10/2018
Kategori: General
Gönderen: admin

Resmî Gazete ‘de 6 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan yeni karara göre; Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle, Türk vatandaşlığının istisnai kazanımına ilişkin olarak “DÖVİZLE ÖDEME” koşulu getirildi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamında belirtilen istisnai Türk Vatandaşlığı kazanım hallerine ilişkin olarak,  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen döviz tutarlarının işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankası'na satılması yönünde değişikliğe gidildi.

Satım sonucu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca elde edilen Türk Lirası tutarların Türk Lirası mevduatında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca elde edilen Türk Lirası tutarların ise, Türk Lirası cinsinden devlet borçlanma araçlarında 3 yıl süreyle tutulacağı kararlaştırıldı. Konuya ilişkin uygulama ve esaslarının Merkez Bankası tarafından belirleneceği öğrenilmişti.

Merkez Bankası Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı 21.01.2022 Tarihinde Yayımladı!

Dövizle Yapılacak Vatandaşlık İşlemlerine İlişkin Merkez Bankası’nca Uygulama Talimatı Belirlendi.

İlgili talimatın 4. Maddesi uyarınca, “Vatandaşlık kazanımı işlemlerinde merkez bankasına işlem kuru üzerisinden satılacak döviz tutarlarının, Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplar açılarak ve Uygulama Talimatı kapsamında satın alınan dövizlerin saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde aynı gün içinde söz konusu hesaplara aktarılacağı” belirlendi.

Bankalara, Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ve döviz alışı yapılan tutarlara ait dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile işlemlere ait bilgiler bankalarca ilgili talimatın ekinde yer alan bildirim formuna uygun olarak, Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilmesi yükümlülüğü getirildi.

Yayımlanan talimata göre; Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından işlem kuru üzerinden satın alınarak, döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları Merkez Bankası tarafınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderilecek. Saat 17:30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise, Türk lirası tutarlarının bankanın Merkez Bankası nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.

Yayımlanan Uygulama Talimatı Kapsamında Gerçekleştirilecek İşlemler, Merkez Bankası Tarafından Alım Satıma Konu Olan Döviz Cinsleriyle Sınırlandırıldı.

Bankalarca Merkez Bankasına satışı yapılacak döviz cinsleri ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini olarak sınırlandırıldı.

Bu kapsamda, diğer döviz cinsleri üzerinden yapılacak işlemlerde söz konusu döviz tutarlarının bankanın Merkez Bankası tarafından işlem gününden bir gün önce saat 15:30’da belirlenen gösterge niteliğindeki çapraz döviz kurları üzerinden ABD doları, Euro veya İngiliz sterlinine dönüştürülerek Merkez Bankası’na satılması gerektiği kararlaştırıldı.

Yayımlanan Uygulama Talimatı Kapsamında Gerçekleştirilecek İşlemlerin Takip ve Sorumluluğu Bankalara Yüklenildi

İlgili döviz satım işlemlerinde takip ve sorumluluk bankalara yüklenilmekle beraber, Merkez Bankasının sorumluluğu sadece döviz alım işlemi ile sınırlandırılmıştır.

Bu kapsamda, vatandaşlık için başvurularda döviz satım işlemlerine ilişkin gerekli belgeler bankalarca hazırlanarak, vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilere verilecek ve ilgili kişilere ve kurumlara bilgi ve belge sunma yükümlülüğü münhasıran işlemi yapan bankalara ait olacaktır.

250.000 Dolar Gayrimenkul Yatırımı İle Yapılan Vatandaşlık Başvurularında Bankalara Ek Yükümlülükler Getirildi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan (b) bendi kapsamında, bankalara yapılacak döviz satışlarına ilişkin bankalarca düzenlenecek döviz alım belgelerinin açıklama kısmına asgari olarak adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu kişinin adı soyadı, pasaport numarası ya da Yabancı Kimlik Numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı ve bu işlemin Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında gerçekleştirildiğini belirten bir ifadenin eklenmesi zorunlu hale getirildi.

Yayımlanan Uygulama Talimatı ile bankalarca düzenlenecek döviz alım belgelerinde belirtilecek dövizin ABD doları karşılığının hesaplanmasında, işleme konu döviz kuru ile aynı anda açıklanan ABD doları kurunun esas alınacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, yapılan değişiklik ve yayımlanan uygulama talimatı ile yabancılara getirilen en büyük güvence, başvuruya esas tutarlar ilgili kurumlarca dövizin bankaya yatırıldığı tarihteki kur esas alınarak belirleneceğinden, kurda oluşacak dalgalanmalardan ve değer düşüşlerinden dolayı oluşan başvuru iptal risklerinin azalması olacaktır. Bununla birlikte, yatırımın dövizle yapılması ve Türk Lirası olarak işlem görmesi sonucunda Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde artış yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

İRTİBAT HALİNDE KALIN

Yeniliklerden ilk siz haberdar olun